PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ NA SOCIÁLNYCH
SIEŤACH FACEBOOK A INSTAGRAM

1. Organizátor súťaží
1. Usporiadateľ súťaží: Domivosport s. r. o., Levická 1605, 949 01 Nitra
IČO: 50 223 267
DIČ: 2120220344
IČ DPH: SK2120220344 
podľa §4
registrovaný : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka
číslo:40367/N

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)
2. Termíny a miesta konania súťaží
1. Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku a na Instagrame.
2. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
3. Súťažiaci
1. Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho)
Súťaže sa nemôže
zúčastniť (napr. zamestnanec) Do Súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby,
ktoré splnia podmienky
účasti v Súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). V prípade, že
súťažiaci v čase
zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so
súhlasom svojho

zákonného zástupcu. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere
alebo v pomere
obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi alebo ich zmluvným
partnerom, ktorí sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s
prevádzkovaním a organizovaním súťaže a to najmä príprava, spracovanie a
vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie víťaza súťaže, alebo blízke
osoby osôb uvedených v tomto bode Pravidiel v zmysle ust. §116 a §117
Občianskeho zákonníka.
4. Účasť v súťaži a určenie výhercu
1. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil
podmienky, ktoré sú stanovené v súťažnom príspevku.
5. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry
1. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
2. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade,
ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou
výhercovi na náklady Organizátora.
6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
1. Usporiadateľ, týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely
tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním
osobných údajov podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení
(ďalej len „Zák. č.

19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, resp.
názov Facebookového účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa budú
spracúvane na
základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z
verejného prísľubu
Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1,
písm. b) GDPR, na
stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné
údaje dotknutej
osoby Usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.
7. Osobitné ustanovenia
1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená
spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do
Súťaže berú na vedomie a súhlasia, že Facebook nemá voči Súťažiacim žiadne
záväzky.

2. V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, majú
právo kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez
predchádzajúceho upozornenia.

3. Usporiadateľ má právo vymazať komentár na súťažný Facebook príspevok,
ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými
mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo
ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v
rozpore so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky
alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý pridal takýto
komentár k súťažnému Facebook príspevku bude zo Súťaže vylúčený a
to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť,
predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu.
Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní .

5. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody
vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s
výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia.  Okrem toho
Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie
siete, elektroniky alebo počítačov.

6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na
vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať
peňažné, či iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek
riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

7. V prípade, že víťazom sa stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov veku,
usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si od nej predloženie súhlasu zákonného
zástupcu tejto osoby s účasťou tejto osoby v Súťaži. V prípade, že takýto víťaz
súhlas svojho zákonného zástupcu nepredloží, stráca nárok
na výhru a bude ustanovený náhradný víťaz v súlade s týmito Pravidlami.
Súťažiaci, ktorý v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahli 18 rokov veku, berú na
vedomie, že uplatnenie výhry u Objednávateľa je prihlásenie sa na pobyt v
sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

8. Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito
Pravidlami a je povinný ich dodržiavať.

8. Záverečné ustanovenia
1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s
tým, že spoločnosť Facebook/ Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky
a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani
nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom
sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s
Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.

V Nitre, dňa 18.11.2022

Vážime si vaše súkromie

Táto stránka používa cookies, aby vám ponúkla skvelý zážitok z prehliadania. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Cookies. Nevyhnutné cookies sú automaticky zapnuté. Ak súhlasíte s prijatím všetkých cookies, ktoré sa nachádzajú na tomto webe, môžete to potvrdiť tlačidlom “Súhlasím a pokračovať“.Ak chcete svoje nastavenia upraviť, kliknite na tlačidlo “Upraviť nastavenia cookies“.